*کاش بدونی نبودنت، یا تا ابد ندیدنت، بهونه ای نیست برای از یاد بردنتILove you

*زود باش از قلبت یک کپی بگیر، چون می خوام اصلشو بدزدم

*صبح که چشماتو باز می کنی، بدون دیشب یه نفر به شوق دیدن تو چشماشو بسته

*زندگی کن و لبخند بزن به خاطر آنهایی که با لبخندت زندگی می کنند